Quick Buy
More users or a custom license? Contact us.
More page views or a custom license? Contact us.
Simply grotesque

Lab Grotesque

Quick Buy
More users or a custom license? Contact us.
More page views or a custom license? Contact us.

In the landscape of grots, the subtlest of differences can bear great weight in a typeface’s tone. Looking past the repression of Helvetica, inspiration was found in the idiosyncrasies of earlier grotesks and gothics from the turn of the century.

Conceptually, Lab Grotesque is built on the idea of curved strokes straightening out towards the terminals. With that in mind, we made the choice of square or rounded dots possible through stylistic sets.

Lab Grotesque comes in six resolute weights, complete with italics. Lab is designed with and for Stockholm Design Lab, and now it’s available for everyone.

Lab Grotesque is available in Latin (including Vietnamese) Greek and Cyrillic. See also Lab Grotesque Mono.

Year
2015
Script(s)
latin cyrillic greek
  • ss01
  • ss02
  • zero
  • tnum
Quick Buy
More users or a custom license? Contact us.
More page views or a custom license? Contact us.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890@&!?#$€%
Quick Buy
More users or a custom license? Contact us.
More page views or a custom license? Contact us.
Latin
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
Quick Buy
More users or a custom license? Contact us.
More page views or a custom license? Contact us.
Cyrillic
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧЦШЩЬЪЫЭЮЯабвгдежзиклмнопрстуфхчцшщьъыэюя
Quick Buy
More users or a custom license? Contact us.
More page views or a custom license? Contact us.
Greek
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψω
Quick Buy
More users or a custom license? Contact us.
More page views or a custom license? Contact us.
Η περιοχή έχει ως κεντρικό δρόμο την Οδό Μάλμε, ξεκινώντας από το σταθμό του μετρό στο Χαμαρμπυχέϊντεν, διασχίζει το Μπιερκχάγκεν και τελειώνει στην Οδό Ύσταντ, η οποία συνορεύει με την περιοχή Σερτώρπ.
Lab Grotesque Character Set
AÁĂÂÄÀĀĄÅÃÆBCĆČÇĊDÐĎĐEÉĚÊËĖÈĒĘFGĞĢĠHĦIIJÍÎÏİÌĪĮĨJKĶLĹĽĻĿŁMNŃŇŅŊÑOÓÔÖÒƠŐŌØÕŒPÞQRŔŘŖSŚŠŞȘTŦŤŢȚUÚÛÜÙƯŰŪŲŮŨVWŴXYÝŶŸZŹŽŻaáăâäàāąåãæbcćčçċdðďđeéěêếëėèēęfgğģġhħiıíîïìijīįĩjȷkķlĺľļŀłmnńňņŋñoóôöòơőōøõœpþqrŕřŗsśšşșßtŧťţțuúûüùưűūųůũvwŵxyýŷÿzźžżªºАБВГЃҐДЕЁЖЗИЙКЌЛМНОПРСТУЎФХЧЦШЩЏЬЪЫЉЊЅЄЭІЇЈЋЮЯЂабвгѓґдеёжзийкќлмнопрстуўфхчцшщџьъыљњѕєэіїјћюяђΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΆΈΉΊΌΎΏΪΫαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωίϊΐύϋΰόώάέή0123456789¹²³½¼¾.,:;!¡?¿·*#/\(){}[]-_«»"'·; ¢¤$ƒ£¥+×÷=><±~¬^Ωµ%@&§©®°|¦
Quick Buy
More users or a custom license? Contact us.
More page views or a custom license? Contact us.
Бьёркхаген – район на территории Скарпнекс в Сёдерторе в муниципалитете Стокгольма. Большинство зданий в Бьёркхагене были построены между 1948 и 1952 годами.
Quick Buy
More users or a custom license? Contact us.
More page views or a custom license? Contact us.
Lab Grotesque Mono Vietnamese → Quận này nằm giữa Hammarbyhöjden và trung tâm mua sắm của Kärrtorp, các cửa hàng của Björkhagsplan chỉ phục vụ những thứ thiết yếu cơ bản.
→ Learn more about Lab Grotesque Mono